Τέντες Νιχοπέτρος.

Τέντες Νιχοπέτρος

Η επιχε?ρηση ΤΕΝΤΕΣ ΝΙΧΟΠΕΤΡΟΣ με εξαιρετικ? επιτυχημ?νη πορε?α δραστηριοποιε?ται στην εμπορ?α και κατασκευ? συστημ?των σκ?ασης, επ?πλων εξωτερικο? χ?ρου . Ιδρ?θηκε το 1970 απ? τον Παναγι?τη Νιχοπ?τρο και απ? το 1987 εως και σ?μερα συνεχ?ζει ο υι?ς του Ιω?ννης να προσφ?ρει τις υπηρεσ?ες, με συν?πεια , ευθ?νη και σεβασμ? στον πελ?τη . Διαθ?τουμε μεγ?λη γκ?μα προ??ντων σκ?ασης για την διαμ?ρφωση εξωτερικ?ν χ?ρων με αισθητικ? και ποι?τητα, σε κατοικ?ες και επιχειρ?σεις . Ε?μαστε εξειδικευμ?νοι σε κ?θε ε?δους κατασκευ?ς σκ?ασης για μικρο?ς και πολ? μεγ?λους χ?ρους . Βασικ? φιλοσοφ?α και στ?χος μας ε?ναι η σωστ? και ολοκληρωμ?νη εξυπηρ?τηση των πελατ?ν μας, προσφ?ροντας ποιοτικ? εργασ?α . Προσφ?ρουμε ποικιλ?α σχ?διων , ?λων των ποιοτ?των και στυλ , σε τεντ?πανα απ? τις μεγαλ?τερες εταιρε?ες κατασκευ?ς υφασμ?των εξωτερικ?ς σκ?ασης για να επιλ?ξετε εκε?να που ανταποκρ?νονται στις αν?γκες σας . Διαθ?τουμε τα πιο σ?γχρονα συστ?ματα σκ?ασης για επαγγελματικο?ς χ?ρους και χ?ρους εκδηλ?σεων, σε συνεργασ?α με κατασκευαστικ?ς και διαφημιστικ?ς εταιρε?ες . Διαθ?τουμε επ?σης ?πιπλα κ?που, ?πιπλα βερ?ντας, ομπρ?λες που συμπληρ?νουν με την ?ριστη ποι?τητα τα προ??ντα της επιχε?ρησης μας.

 

 

 

 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

· Συστ?ματα σκ?ασης
· Τ?ντες
· Επισκευ? τεντ?ν
· Ε?δη κ?που – βερ?ντας
· Ε?δη σκ?ασης
· Π?ργκολες 
· Αυτοματισμο? τεντ?ν
· Διαφαν? κ?θετα συστ?ματα
· Ομπρ?λες – κασετ?νες – σκην?ς
· Ειδικ?ς κατασκευ?ς
· Ψηφιακ?ς εκτυπ?σεις τεντ?ν
· Μουσαμ?δες
· Περσ?δες
· Ρ?λερ - ρολοκουρτ?νες
· Διαφ?νειες κ.λπ.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ.

?μεση εξυπηρ?τηση, ασυναγ?νιστες τιμ?ς και προσφορ?ς

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ – ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ. 

Υπηρεσίες

Ενημερωθείτε για όλες μας τις υπηρεσίες.

?????

?????

Κλασικ? κατασκευ? τ?ντας με αντιρ?δες

?????????

?????????

Τ?ντα με βραχ?ονες , μεγαλ? αντοχ? στις αντ?ξοες καιρικ?ς συνθ?κες και ιδανικ? σκ?αση στο χ?ρο σας

????????

????????

Ειδικ? σ?στημα τ?ντας με βραχ?ονες το οπο?ο προσδ?δει μοντ?ρνο design στο χ?ρο σας και διατ?θεται σε ποικιλ?α χρωμ?των

????????

????????

Π?ργολ?ς με ηλεκτροκ?νηση για την κ?λυψη μεγ?λων και μικρ?ν χ?ρων.

????? ??? ????????????

????? ??? ????????????

Εξειδικευμ?νος εγκαταστ?της προ??ντων SOMFY

?????????????

?????????????

Ρολοκουρτ?νες εσωτερικ?ς σκ?ασης για κ?θε χ?ρο σε μεγ?λη ποικιλ?α χρ?ματων και σχεδ?ων

Service

Service

Επισκευ? φθαρμ?νων τεντ?ν (Πλ?σημο υφ?σματος , επισκευ? ραφ?ν και φθορ?ν στο ?φασμα , αντικατ?σταση φθαρμ?νων υλικ?ν πχ. β?δες , πλαστικ? μ?ρη)

Service μοτ?ρ και αυτοματισμ?ν SOMFY

??????????

??????????

Μουσαμ?δες παντ?ς τ?που για κ?θε κατασκευ?

?????????

?????????

Ειδικ? σ?στημα σκ?ασης ιδανικ? για παρ?θυρα ? δ?σβατα μπαλκ?νια αλλ? και για κ?θε ?λλη αν?γκη σας

Πρόσφατες δουλειές μας

Δείτε τις πιο πρόσφατες δουλειές μας ανα κατηγορία!

  • Ολες
  • Συστηματα Σκιασης
  • Ειδικες Κατσκευες
  • Ρολοκουρτινες
  • Επιπλα κηπου

Προσφορές

Μην ξεχνάτε τις μοναδικές μας προσφορές του μήνα (12/2023).

???????? ???????

???????? ???????

Τρ?πεζι ξ?λινο με 4 ξ?λινες καρ?κλες (7 θ?σεων) και μαξιλ?ρια κ?κκινα με ?κπτωση 40% απο 1350€ τ?ρα 810€

???????? ???????

???????? ???????

Τραπ?ζι χρ?ματος γκρ? , δ?ο καρ?κλες ιδ?ου χρ?ματος και δ?ρο τα μαξιλαρ?κια με ?κπτωση -10%

Επικοινωνηστε μαζι μας αμεσα!

Με ένα κλίκ μπορουμε να σας λύσουμε κάθε απορία άμεσα!.

Επικοινωνία